Vážení zákazníci, ve dnech od 8.7. do 26.7.2024 bude eshop uzavřen z důvodu čerpání dovolené. Vaše objednávky i nadále přijímáme a budou vyřízeny po našem návratu. Moc děkujeme za pochopení a přejeme krásné léto.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky fyzické osoby Ing. Renata Nimmrichterová na akcích pořádané Happy Sandals.

Fyzická osoba Ing. Renata Nimmrichterová, IČ 69497885, sídlo Kloboučnická 1408/19, Praha 4, PSČ 140 00 zapsána v Živnostenském rejstříku od 20.4.2015. Živnostenský list vydal dne 4.5.2015 živnostenský odbor Úřadu MČ Praha 2, Náměstí Míru 20, PSČ 120 39, pod číslem jednacím MCP2/045028/2017/OZ-REG/Mel.

Účastník svým přihlášením a znovu i svou účastí na Akci a/nebo individuální lekci a/nebo kurzu a/nebo semináři (společně i jednotlivě dále jen „Akce“) souhlasí s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se je dodržovat:

1. Přihlašování a platba

Přihláška na Akci se podává skrze online formulář k příslušné Akci umístěné na našich webových stránkách . Tento online formulář vyplní sám zájemce o účast na Akci nebo třetí osoba na základě souhlasu zájemce o účast na Akci.

1.1. Akce s platbou kurzovného v plné výši předem
Po vyplnění online přihlášky vzniká nezávazná 7denní rezervace místa. Přihláška je závazně potvrzena zaplacením kurzovného v plné výši na náš účet. Číslo účtu a variabilní symbol obdrží účastník e-mailem po vyplnění online přihlášky.

1.2. Akce s platbou zálohy předem
Po vyplnění online přihlášky vzniká nezávazná 7denní rezervace místa. Přihláška je závazně potvrzena zaplacením stanovené zálohy kurzovného na náš účet. Číslo účtu a variabilní symbol obdrží účastník e-mailem po vyplnění online přihlášky.

1.3. Akce s platbou kurzovného v den konání Akce
Po vyplnění online přihlášky vzniká závazná rezervace místa. Kurzovné se hradí v plné výši v hotovosti (nebo kartou) až na místě a v den konání, nejlépe 20 minut před zahájením Akce.

2. Storno podmínky

Odhlásí-li se účastník DO 21 dnů před začátkem Akce, bude mu zaplacené kurzovné v plné výši přijaté platby vráceno zpět. 

2.1. Akce s kurzovným do 950 Kč
Odhlásí-li se účastník v době KRATŠÍ než 21 dnů před začátkem (nebo v průběhu či po skončení) Akce na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), je zaplacené kurzovné v plné výši nevratné a nepřevoditelné. Po předchozím oznámení však může na místo účastníka nastoupit jeho náhradník.

2.2. Akce s kurzovným nad 950 Kč
Odhlásí-li se účastník v době KRATŠÍ než 21 dnů před začátkem Akce na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), 50% záloha je nevratná a nepřevoditelná. Pokud však účastník zaplatil kurzovné v plné výši, bude mu vráceno zpět 50 %. V den začátku Akce, v jeho průběhu nebo po jeho skončení nárok na vrácení nebo převedení kurzovného odpadá. Po předchozím oznámení může na místo účastníka nastoupit jeho náhradník.

Pokud dojde ke zrušení Akce ze strany Happy Sandals (kapacita Akce nedosáhne stanoveného minimálního počtu účastníků, nemoc lektora nebo jiné vážné důvody):

  • účastník může navštívit Akce v náhradním termínu, který stanoví Happy Sandals, nebo
  • kurzovné bude v plné výši vráceno bankovním převodem na účet, z kterého byla Akce uhrazena, nebo
  • kurzovné je možné využít na jinou volnou Akci

3. Zdravotní stav a odpovědnost

3.1. Zdravotní stav
Akce není náhražkou odborné lékařské péče. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby (obzvláště poúrazové nebo práce s pediatrem nebo fyzioterapeutem), zavazuje se před zahájením Akce informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží. Účastník se zavazuje informovat lektora o možných zdravotních komplikacích (poúrazové stavy, dlouhodobá onemocnění, epilepsie, astma, těhotenství apod.). Účastník prohlašuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění.

3.2. Zákaz drog a omamných látek
Účastník prohlašuje, že není pod vlivem drog či jiných návykových látek a zavazuje se je neužívat před Akcí i v jejím průběhu.

3.3. Zodpovědnost
Účast na Akci je dobrovolná. Účastník nese po celou dobu trvání programu za sebe a za vše, co dělá, plnou odpovědnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu Akce vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení. Účastník mladší osmnácti (18) let je povinen mít k účasti na Akci předchozí písemný souhlas zákonného zástupce nebo opatrovníka.

3.4. Přerušení účasti
Účastník může kdykoliv Akci na vlastní odpovědnost opustit s vědomím, že poplatek za Akci se nevrací. Právem lektora je ukončit účastníkovu účast na Akci, uzná-li to za vhodné s ohledem zejména na bezpečnost účastníka a/nebo ostatních účastníků Akce, nebo ho na Akci nevpustit v případě velmi pozdního příchodu. V tomto případě bude poplatek za Akci navrácen.

4. Zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

4.1. Veškeré zpracování osobních údajů probíhá podle Zásad zpracování osobních údajů, jež jsou v souladu s platnou legislativou.

4.2. Účastník bere na vědomí, že poskytování osobních údajů v rozsahu uvedeném v Zásadách zpracování osobních údajů je smluvním požadavkem a že má povinnost osobní údaje poskytnout, aby mu fyzická osoba Ing. Renata Nimmrichterová /Happy Sandals/ jako poskytovatel služeb mohla řádně poskytnout své služby. Neposkytne-li je, je fyzická osoba Ing. Renata Nimmrichterová /Happy Sandals/ jako poskytovatel služeb, oprávněna bez dalšího ukončit jejich smluvní vztah.

Podmínky jsou platné v tomto znění od 1. 12. 2022.

Číslo účtu pro platby Akcí: 2401214375/2010